Framtidsfullmakt

Från den 1 juli 2017 gäller lagen om framtidsfullmakter. Den innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att upprätta en fullmakt som blir giltig när han eller hon på grund av sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. Fullmakten utställs alltså för ett framtida behov. 

Fullmaktsgivaren avgör själv vilka personliga eller ekonomiska angelägenheter som fullmakten ska omfatta. Detta kan bland annat vara skötsel av löpande ekonomiska angelägenheter såsom att betala räkningar, hantera avtal om hyra, el och andra abonnemang. Den kan även omfatta rätten att företräda dig som person gentemot myndigheter, andra privatpersoner och företag.

Framtidsfullmakten får inte omfatta åtgärder inom hälso-, och sjukvård, eller tandvård, till exempel att bestämma viss vård. Den får inte heller omfatta frågor om att ingå äktenskap, bekräfta faderskap, upprätta testamente och liknande frågor av personlig karaktär.

Kontakta vår juridikavdelning för mer information och för att få hjälp med att upprätta en framtidsfullmakt.
juridik@anderssonsbegravningsbyra.se

Läs gärna mer i skriften Framtidsfullmakt